Pasażera jadący z pijanym kierowcą

Pasażer jadący z pijanym kierowcą, który wcześniej spożywał z nim alkohol, a następnie domaga się od niego zadośćuczynienia lub odszkodowania za szkodę spowodowaną na skutek wypadku, przyczynia się do powstania szkody, co tym samym wpływa na obniżenie zasądzonych na jego rzecz kwot.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku I ACa 936/14 z dnia 6 maja 2015 r. podtrzymał stanowisko przyjęte przez Sąd Okręgowy w kwestii stopnia przyczynienia się pasażera jadącego z pijanym kierowcą do powstania szkody. W jego ocenie bez wątpienia spożywanie alkoholu przez pasażera wraz z kierowcą ma znaczenie przy ustalaniu stopnia przyczynienia się tego pasażera do powstania szkody. Sąd Okręgowy przyjął stopień przyczynienia się pasażera w wysokości 30%, co miało z kolei wpływ na wysokość zasądzonego na jego rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sprawa dotyczyła wypadku drogowego, który miał miejsce 25 maja 2011 r., w wyniku którego pasażer doznał licznych obrażeń w tym m.in. urazu głowy, urazu klatki piersiowej, złamania żeber, obustronnych krwiaków opłucnowych, stłuczenia płuc. Poszkodowany pasażer przez 74 dni przebywał w szpitalach, gdzie był poddawany licznym zabiegom i operacjom. W wyniku doznanych obrażeń wykonywanie większości czynności dnia codziennego zostało utrudnione. W konsekwencji poszkodowany pasażer stał się niezdolny do zarobkowego prowadzenia działalności rolniczej, którą przed wypadkiem wykonywał. Istotny w sprawie był fakt, że bezpośrednio przed wypadkiem pasażer wraz z kierowcą spożywali alkohol.

Pozwany ubezpieczyciel przyznał pasażerowi w toku postępowania likwidacyjnego zadośćuczynienie w kwocie 40 000 zł, jednak przyjmując, że pasażer w 50% przyczynił się do szkody spowodowanej wypadkiem, wypłacił mu jedynie 20 000 zł.
Pasażer pozwał towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym kierowca miał wykupioną polisę domagając się od niego wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę spowodowaną wypadkiem.

Sąd Okręgowy ustalił, że pasażer w 30% przyczynił się do powstania szkody, a to z uwagi na fakt spożywania alkoholu z kierowcą samochodu. Kwoty uznane za odpowiednie tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania zostały pomniejszone przez sąd o procent przyczynienia się pasażera do powstałej szkody.
Sąd ustalił zadośćuczynienie odpowiednie do doznanej przez pasażera krzywdy na kwotę 142 857 zł, a następnie obniżył je o 30% tj. o stopień przyczynienia się pasażera do szkody i o 20 000 zł, które zostały mu wypłacone wcześniej, zatem ostatecznie na rzecz pasażera sąd zasądził 80 000 zł.
Odszkodowanie zostało zasądzone na kwotę 5 256 zł, która obejmuje koszt opieki od opuszczenia przez pasażera szpitala do października 2011 r. (łącznie 52 dni po 8 h dziennie) oraz od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (łącznie 92 dni – po 2 h dziennie) przyjmując przy tym stawkę 12,52 zł za godzinę, jednak pomniejszoną o 30% przyczynienia się pasażera do szkody.

Pozwany ubezpieczyciel nie zgodził się z owym orzeczeniem – złożył apelację wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku przez obniżenie zadośćuczynienia oraz odszkodowania, a także o oddalenie powództwa w pozostałej części. Ubezpieczyciel dążył do uznania przyczynienia się pasażera na równi z kierowcą samochodu, czyli w wysokości 50%, ponieważ alkohol spożywali wspólnie.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska apelującego i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy w w/w zakresie.