Regulamin udzielania porad prawnych ONLINE

§1

Usługa „PORADY ONLINE”świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej www.krpmichalska.pl przez radcę prawnego Magdalenę Michalską-Jędrzejas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Michalska-Jędrzejas Aleja Jana Pawła II 4 lok. 209, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 754-288-20-23 (zwana dalej „Kancelarią”).

§2

Za pośrednictwem formularza „PORADY ONLINE” (zwanego dalej „Formularzem”) Kancelaria przyjmuje od zainteresowanych osób (zwanych dalej „Klientami”) zapytania prawne, na podstawie których świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej(zwane dalej także „Usługami”).

§3

Wypełniając Formularz Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego wszystkie postanowienia.

§4

W celu uzyskania pomocy prawnej wymagane jest wskazanie przez Klienta w Formularzu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

§5

Dane osobowe przekazane przez Klienta, a także opis stanu faktycznego sprawy, Kancelaria wykorzysta wyłącznie w celu udzielenia pomocy prawnej konkretnemu Klientowi. Dane udostępnione przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim.

§6

 • Świadczenie pomocy prawnej opiera się o przedstawiony przez Klienta za pośrednictwem Formularza stan faktyczny.
 • Jeśli stan faktyczny wymaga szerszego wyjaśnienia, wówczas Kancelaria poprosi za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej przez Klienta o jego doprecyzowanie. Klient jest zobowiązany do udzielenia rzetelnych oraz wyczerpujących odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania.
 • Pomoc prawna może zostać udzielona tylko na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta w sposób jasny i wyczerpujący.

§7

 • Po przesłaniu zapytania za pośrednictwem Formularza Kancelaria dokona analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także wyceny Usługi. Czas, w jakim Klient otrzymuje wycenę jest uzależniony od zawiłości sprawy i nie powinien przekraczać dwóch dni roboczych.
 • Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia i nakładu pracy.

§8

 • Klient po zapoznaniu się z wyceną i po jej akceptacji może dokonać płatności za Usługę poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii.
 • W razie braku akceptacji wyceny Klient może zrezygnować z Usługi. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Kancelarii żadnych roszczeń z tego tytułu.

§9

 • Z chwilą zaksięgowania przez Kancelarię wpłaty za Usługę, zgodnie z wyceną, zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług.
 • Wykonanie Usługi na rzecz Klienta nastąpi w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.
 • W uzasadnionych okolicznościach (np. urlop, choroba, wyjazd) termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany przez Kancelarię.
 • W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia stanu faktycznego o istotne dane, dokumenty lub informacje, których brak uniemożliwia wykonanie Usługi, wówczas termin o którym mowa w ust.1 liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania Usługi.

§10

 • Na prośbę Klienta zgłoszoną w fazie kontraktowania Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT.
 • Faktura jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§11

 • Kancelaria świadczy pomoc prawną zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W sprawie, w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie Kancelaria zaprezentuje własny pogląd.
 • Wycena usługi traci ważność po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Kancelarię wiadomości z Wyceną na adres poczty elektronicznej Klienta.

§12

 • Dokonując zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Usługi Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy.
 • W przypadku o którym mowa w ust. 1, w momencie wykonania usługi przez Kancelarię, Klient traci prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827).

§13

 • Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez Klienta, a polegające na nieprzyjęciu przez Kancelarię danych Klienta lub niepodjęciu działań związanych z wyceną Usługi w terminie wskazanym w §7 ust.1, powinny być zgłaszane Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@krpmichalska.pl lub telefonicznie:+48 537 123 881.
 • Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od próby wprowadzenia danych osobowych do systemu w razie ich nieprzyjęcia lub w ciągu 24 godzin od przesłania Kancelarii wypełnionego Formularza w przypadku niepodjęcia działań związanych z wyceną Usługi.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Kancelaria informuje Klienta o proponowanym sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Formularzu.

§14

 • Z chwilą przesłania Kancelarii danych osobowych przez Klienta, Kancelaria przetwarza jego dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.), tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, polegającego na świadczeniu pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych.
 • Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych Klienta, określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych Klienta.
 • Kancelaria uprawniona jest również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanego zlecenia.
 • Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Michalska-Jędrzejas Aleja Jana Pawła II 4 lok. 209, 27-220 Kędzierzyn-Koźle.
 • Podanie przez Klienta swoich danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne, Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§15

 • Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 • Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Kancelarią a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

§16

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.