Nowy taryfikator

      11 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

      Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyższe kary zapłacą przede wszystkim kierowcy parkujący w miejscu przeznaczonym dla inwalidów. Za parkowanie na kopercie mandat wyniesie 800 zł, a za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną – 300 zł. Dotychczas kara ta wynosiła 500 zł.

      Zmiany też dotkliwiej odczują rowerzyści znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, w stosunku do których będzie można nałożyć mandaty odpowiednio w wysokości 300 zł – 500 zł w stosunku do rowerzysty znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz 500 zł w stosunku do rowerzysty znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

      Wiadomo też już, jaki mandat można dostać za poruszanie się po zmierzchu bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym (obowiązek taki wprowadziła pod koniec sierpnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym). Do tej pory można było zastosować grzywnę w wysokości od 20 do 500 zł teraz grzywna nakładana w drodze mandantu może wynieść do 100 zł.

      Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowo wysokością grzywien nakładanych w formie madantów za poszczególne rodzaje wykroczeń zapraszam do lektury Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

DZIEDZICZENIE DŁUGÓW TYLKO DO WYSOKOŚCI ODZIEDZICZONEGO MAJATKU

      Niebawem trafi na biurko Prezydenta RP projekt ustawy wprowadzającej istotne zmiany do kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, a konkretnie w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe.

      Głównym założeniem nowelizacji jest, aby zasadniczo spadkobierca odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości masy spadkowej, a nie jak jest obecnie całym swoim majątkiem.

W języku prawniczym nazywa się to dziedziczeniem „z dobrodziejstwem inwentarza”.

      Aktualna zasada jest taka, że jeśli spadkobierca nie złoży w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe – także te, o których np. wcześniej nie wiedział. Jest to tzw. proste przyjęcie spadku.

      Po zmianie spadkobierca będzie odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku. Natomiast żeby przyjąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba będzie złożyć oświadczenie.

      Prócz zmiany zasadniczej drogi nabywania spadków, w ustawie zapisano też m.in. zmianę zasad ustalania stanu majątku spadkowego – co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie majątek ten ustala komornik sądowy, sporządzając spis inwentarza, co dla spadkobierców oznacza koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców.

      Nowelizacja przewiduje, że spadkobiercy sami będą mogli składać – w sądzie lub u notariusza – wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. „Spis inwentarza, który sporządza komornik, pozwalać będzie wierzycielom spadkodawcy weryfikować sporządzane przez spadkobierców wykazy inwentarza (…). Natomiast w razie niekwestionowania przez wierzycieli sporządzonego wykazu, możliwe będzie uniknięcie sporządzenia spisu inwentarza i związanych z tym kosztów” – zaznaczono w uzasadnieniu ustawy.

      Powyższe zmiany zmierzają w słusznym kierunku. Nierzadko bowiem zdarza się, że w skład spadku wchodzą jedynie zobowiązania, za które nieuważny spadkobierca ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 m-cy od dnia jej ogłoszenia, co ma dać czas m.in. wierzycielom na przygotowanie się do zmiany.