Zakres Usług

      Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak również przedsiębiorcom. Zapewniamy pomoc i doradztwo na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, proponujemy stałą lub doraźną obsługę prawną.

     Chcąc wspierać naszych Klientów w rozwoju ich biznesu – wszelkie spory staramy się rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji Jego czasu i kosztów.

     W ramach świadczonych usług udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, opracowujemy opinie prawne, a także reprezentujemy Klientów przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami.

     Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, handlowym i gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie następujących działów prawa:

PRAWO CYWILNE

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego zajmujemy się w szczególności :

          

 • przygotowywaniem projektów różnego rodzaju umów;
 • opiniowaniem umów;
 • dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów w tym, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • dochodzeniem odszkodowań lub zadośćuczynienia za krzywdę z m.in. tytułu:
  • uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
  • śmierci osoby bliskiej,
  • błędów lekarskich,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • wyrządzenia szkody w mieniu;
 • sprawami dotyczącymi własności i innych praw rzeczowych dotyczącymi m.in.:
  • ochrony własności/posiadania,
  • odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
  • ustanowienia służebności np. drogi koniecznej czy służebności przesyłu,
  • stwierdzenia zasiedzenia,
  • współwłasności, w tym zniesienia współwłasności;
 • sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • sprawami z zakresu ochrony konsumentów;
 • i innymi (np. sprawy wieczystoksięgowe);

PRAWO SPADKOWE

W zakresie prawa spadkowego zajmujemy się w szczególności sprawami z zakresu:

 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • ustalenia nieważności testamentu;
 • działu spadku;
 • dochodzenia roszczeń o zachowek.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne oraz profesjonalną reprezentację Klienta przed sądami m.in. w sprawach:

 • o rozwód,
 • o unieważnienie małżeństwa;
 • o separację;
 • dotyczących przysposobienia dziecka.
 • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 • dotyczących zniesienia wspólności majątkowej małżonków i podziału majątku wspólnego małżonków;
 • o alimenty;
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
 • o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Kancelaria zajmuje się szerokim obszarem prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa handlowego czy prawa własności intelektualnej. Spory zaistniałe pomiędzy stronami rozwiązujemy nie tylko przed sądami powszechnymi, ale także polubownie przed sądami arbitrażowymi.

Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie ich funkcjonowania, prowadząc na ich rzecz stałą i doraźną obsługę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego zajmujemy się w szczególności:

 • kompleksowym doradztwem w zakresie zakładania działalności gospodarczej;
 • kompleksowym doradztwem w zakresie zakładania spółek prawa handlowego i spółek cywilnych;
 • rejestracją spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowaniem aktów założycielskich i umów spółek (umowa spółki, statut spółki), jak również wprowadzaniem do nich zmian;
 • projektowaniem i opiniowaniem aktów organizacyjnych organów spółek;
 • opracowaniem dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • bieżącą obsługą prawna spółek oraz poszczególnych wspólników i akcjonariuszy w zakresie wykonywania uprawnień korporacyjnych;
 • przygotowaniem dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy;
 • uczestnictwem w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzeniem obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • udziałem w prowadzonych negocjacjach;
 • doradztwem w zakresie przekształceń i podziałów spółek;
 • doradztwem w zakresie likwidacji spółek;
 • reprezentacją w postępowaniu upadłościowym.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zajmujemy się w szczególności:

 • przygotowywaniem i opiniowaniem różnego rodzaju umów (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne, umowy o zakazie konkurencji itp.);
 • projektowaniem i opiniowaniem aktów zbiorowego prawa pracy (porozumień zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych);
 • doradztwem w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych;
 • reprezentacją pracowników i pracodawców przed sądami m.in. w sprawach: dochodzenia należności ze stosunku pracy , dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę; odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • reprezentacją Klientów we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i inne świadczenia.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego zajmujemy się w szczególności:

 • doradztwem prawnym oraz reprezentacją Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniach sądowo-administracyjnych, m.in. w sprawach z zakresu:
  • prawa budowlanego (pozwolenia budowlane/ decyzje o warunkach zabudowy, legalizacja samowoli budowlanych itp.)
  • prawa gospodarki nieruchomościami (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, podziały nieruchomości itp.)
  • administracyjnego prawa gospodarczego (koncesje, pozwolenia)
  • prawa ochrony środowiska
 • doradztwem prawnym na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych;
 • sporządzaniem wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych. Specyfikę pracy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych znamy teoretycznie i praktycznie.

W zakresie prawa zamówień publicznych zajmujemy się w szczególności:

 • przygotowywaniem regulaminów zamówień publicznych;
 • przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanego ze środków unijnych;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie przez niego do dobrowolnej spłaty zadłużenia;
 • przygotowywanie projektów ugód i porozumień dotyczących terminów i warunków spłaty zadłużenia;
 • nadzór nad realizacją wcześniej zawartych porozumień z dłużnikiem.

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie pozwu do sądu w trybie gwarantującym jak najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.