Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia i jego forma zależy co do zasady od indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ następujące czynniki:

  • wartość przedmiotu sporu,
  • nakład pracy,
  • złożoność zagadnienia prawnego,
  • przewidywany czas trwania sprawy,
  • charakter współpracy (stała obsługa prawna/doraźna pomoc prawna).

Proponujemy następujące formy rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

      Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej. W tym modelu wynagrodzenie stanowi jednorazowa opłata za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

      Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę Kancelarii i potrzeby Klienta.

Wynagrodzenie godzinowe

      Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę Kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

      W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

Premia za sukces (Successfee)

      Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie proponujemy szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

Przykładowe wynagrodzenie:

W przypadku spraw związanych z windykacją roszczeń, działem spadku lub zniesieniem współwłasności zasadniczo stosujemy stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – które w zależności od wartości przedmiotu sprawy wynoszą :

1)do 500 zł – 90 zł;

2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7)powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8)powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9)powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Koszt porady prawnej wynosi 150 zł.